Рецензія

на наукову статтю-інтервʼю

д. філос. н. М. Препотенської

«ФИЛОСОФІЯ МІСТА: З ЛОКДАУНА – ДО SMARTCYTI»

 

Відповідність змісту статті вказаній темі у назві. Зміст статті відповідає вказаній у назві темі.

Оцінка актуальності змісту статті. Актуальність статті пов’язана з унікальним досвідом сьогодення: переживанням городянами ситуації пандемії і трансформації соціальних звичок періоду локдауну. Не менш актуальною темою є перспектива творення «розумного міста» з урахуванням сучасних культурно-цивілізаційних  викликів та бурхливого розвитку ІКТ.

Наявність наукової новизни. Наукова новизна статті полягає як у формі (чергування авторських розмислів і жанру інтервʼю), так і у змісті, оскільки вперше аналізуються такі контроверсійні стани міської повсякденності, як локдаун і креативний пошук урбан-інновацій.

Позитивні аспекти статті, дослідження. На початку статті авторка наводить огляд  сучасних урбан-процесів і наголошує, що предметом досліджень міської повсякденності повинні ставати не абстрактні речі, а безпосередньо людина міста (Homo Urbanus) в екзистенціальних вимірах  свого буття. Справедливо зазначається необхідність філософії міста як інтегративної сфери знань, побудованої з урахуванням антропоцентричного підходу. Окреслюється задача творення наукової парадигми урбанології, що здатна увібрати і філософську матрицю досліджень, і міждисциплінарні розвідки буття людини міста. Ллогычною складовою змісту є ремінісценція щодо концепту Grenzsituation, згідно чому людина постає як особистість, проходячи через граничні ситуації ы здобуваючи болісний, але багатозначущий досвід.

У бесіді з творчими особистостями, мешканцями Стамбулу і Токіо, розкриваються унікальні автентичні аспекти переживання граничної ситуації нокдауну в таких різних частинах світу, проте обʼєднаних спільним випробуванням. Показано особливості міського натовпу до пандемії та парадокс «спорожнілих міст» сьогодення, доводиться фрактальна природа міського простору та особлива роль «третіх місць» як культуротворчих локацій. Окрім цього звучить така гостра тема, як організація та якість дистанційної освіти в особливих умовах комунікації учасників освітніх процесів, підкреслюється необхідність збереження людяності у стрімкому розвитку ІКТ та перетворенні міст у smart-city. Закономірно затверджуються вищі цінності буття, й відповідно міського буття: дружба, любов, толерантність, співтворчість. Окремою перевагою статті є використання авторської поезії, що  надає змісту додаткової есеїстичної стилістики.

Доповнення, які необхідно внести. Оскільки учасниками філософської бесіди стали міські мешканці Заходу і Сходу, було б доречно запросити до полілогу й представника США задля більш повної картини міського буття  періоду граничних ситуацій у планетарному масштабі.

Висновок: рекомендовано до друку.

 

РЕЦЕНЗІЯ

на статтю «GIRL OF THE NIGHT: LABELLING WITH AN IMAGE»,

автора Доній Н.Є., доктора філософських наук, професора

 

Вже протягом майже півтора сторіччя в просторі науки присутній один феномен, який попри тисячолітнє  існування залишається актуальним предметом об’єкт для прискіпливої уваги, але при цьому зберігає якість «остаточно не вивчений». Таким об’єктом є проституція, над секретом життєвості якої ламають голови найавторитетніші дослідники світу, намагаючись дати рецепт вирішення проблеми продажності тіла та долі осіб, які включилися в секс-бізнес. В певній мірі, аналіз проституції як феномена – це вже традиція для гуманітарних і юридичних розвідок. Долучилася до дослідження цього соціального феномену з наміром розкриття однієї з малодосліджених його сторін і Н.Є.  Доній. Тож, відзначаємо,  попри традиційність об’єкту, авторка статті знайшла свою нішу новизни і, тим самим, задала актуального вектору при висвітленні проблеми торгівлі тілом.

Аналізуючи на предмет дотримання вимог до наукових публікацій, можна відзначити таке: зміст статті відповідає тематиці видання, назва статті відповідає її змісту, виглядає достатнім ступінь повноти та аргументації розкриття актуальності теми, анотація розкриває суть основних результатів дослідження, ключові слова віддзеркалюють зміст статті, наведені висновки засновані на теоретичному аналізі показової за об’ємом, як для наукової статті, джерельної бази. Крім того, зауважуємо, що структура, лексична і граматична якість мови статті та її оформлення відповідають вимогам, що пред’являються до наукових публікацій. Окремо акцентуємо увагу на дотриманні авторкою принципів академічної доброчесності, що підтверджується значною кількістю посилань при збережені оригінальності обраної тематики.

Висновок. Вищевказане дозволяє рекомендувати рукопис статті автора Н.Є. Доній «Girl of the night: labeling with an amage» до друку в міжнародному гуманітарному журналі  «Sophia Prima: діалог вічного повернення».