ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ЖУРНАЛУ

 1. Публікація подається до редакції мовою оригіналу. Після затвердження до друку редакційною колегією має бути обов’язкове надання перекладу статті англійською мовою (відповідно до п. 2.9. Наказу «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України» від 17.10.2012 р. № 1111).
 2. Рукопис статті подається до редакції у формі:

–        файлу рукопису надсилається на електронну адресу редакції sophiaprima@ukr.net у форматі “Автор – Назва статті”. Рекомендується також надання копій сторінок у форматі Adobe PDF, службовий та мобільний номери телефонів, ID (у системі наукової ідентификації), ORCID (http://orcid.org/).

 1. Рукопис статті супроводжується:

–        зовнішньою рецензією із зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця роботи (без скорочень), завіреною печаткою;

–        англомовним перекладом статті завіреним фахівцем з англійської мови (бюро перекладів або викладачами англійської мови);

–        відомостями про автора (авторів) (завантажити шаблон ви можете на сайті журналу «Софія Прима: діалог вічного повернення» www.sophiaprima.uan.ua у розділі «Правила оформлення та подання рукопису»: )

 1. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.
 2. Форма подання статті:

–        обсяг рукопису – не більше 40 тис. знаків, включаючи рисунки та таблиці;

–        кількість співавторів – не більше трьох.

–        стаття повинна бути підготовлена за допомогою редактора Word for Windows® або сумісного редактора;

–        рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в листі;

–        формат аркуша – А4 (210×297 мм), орієнтація сторінки – «книжна»; поля: ліворуч – 2,5 см; праворуч – 2,5 см;

зверху – 2,5 см; знизу – 3 см; переплетіння – 0 см; інтервал між рядками – 1,5 пт.; інтервал між абзацами «до»,

«після» – 0 пт; відступи «праворуч», «ліворуч» – 0 пт; відступ першої строчки – 1,27 см;

–        рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт. Положення об’єкта – «в тексті»;

–        рисунки, створені у вбудованому у WinWord редакторі рисунків, слід подавати як згруповані об’єкти.

–        рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті.

 1. Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ.
 2. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою українською (або мовою статті) та англійською мовами:

–        індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт.) та англійською мовою (UDC);

–        ініціали та прізвища авторів у верхньому правому кутку листа українською (або мовою статті) та англійською мовою (Times New Roman, 14 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище;

–        науковий ступінь, вчене звання українською (або мовою статті) та англійською мовою (Times New Roman, 14 пт.). У статті не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори);

–        порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

–        назва статті – великими літерами, по центру українською (або мовою статті) та англійською мовою (Times New Roman, 14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

–        порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

–        анотація структурована (1500-2000 знаків) українською (або мовою статті) та англійською мовами (Times New Roman, 12 пт., курсив); анотацію не потрібно розміщувати на окремому листі. Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті. Загальна структура анотації повинна містити:

–        актуальність теми дослідження (Urgency of the research);

–        постановка проблеми (Target setting);

–        аналіз останніх досліджень і публікацій (Actual scientific researches and issues analysis);

–        виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining);

–        постановка завдання (The research objective);

–        викладення основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);

–        висновки відповідно до статті (Conclusions).

–        порожній рядок (Times New Roman, 14 пт);

–        ключові слова (3-10 слів) українською (або регіональною мовою) та англійською мовами (Times New Roman, 12 пт., курсив);

–        актуальність теми дослідження (Times New Roman, 14 пт );

–        постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт.);

–        аналіз останніх досліджень та публікацій (Times New Roman, 14 пт );

–        виділення недосліджених частин загальної проблеми (Times New Roman, 14 пт );

–        постановка завдання (Times New Roman, 14 пт.);

–        виклад основного матеріалу (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 14 пт.);

–        висновки відповідно до статті (Times New Roman, 14 пт.);

–        порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);

–        література (Times New Roman, 12 пт., жирний, по центру), обсяг до 10 джерел, детальна інформація щодо оформлення – п. 7;

–        references (Times New Roman, 12 пт., жирний, по центру), обсяг до 10 джерел, детальна інформація щодо оформлення – п. 8.

для транслітерації радимо використовувати наступні сервіси:

–        для укр. мови http://translit.kh.ua (латинка, стандар «Паспортний (КМУ 2010)»;

–        для рос. мови http://translit-online.ru/pasport.html (транслитерация имени и фамилии для загранпаспорта);

–        надійшла стаття до редакції у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.) у форматі (ДД.ММ.РРРР);

–        бібліографічний опис для цитування у нижньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.).

 1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: «… відомо з [4]. …» або «… розглянуто у [4, С. 203] …». Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу та згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 2. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.
 3. Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою статті. Зміна верстки автором, за виключенням виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до редакції протягом двох днів після її отримання.
 4. Рішення про можливість публікації статті приймає редколегія.
 5. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії.